Esam grēcīgi. Aptaujas analīze – 11.daļa

Vai cilvēks šajā dzīvē var kļūst bezgrēcīgs? Tāds bija pēdējais jautājums mūsu aptaujas anketā, kuru lūdzām aizpildīt Latvijas adventistu draudzēs (par pašu aptauju plašāk lasiet šeit - "Kam mēs ticam? Adventistu aptauja Latvijā").

Jāatzīst, šis jautājums mums pašiem raisīja dažādus viedokļus. Sākotnēji tas tika noformulēts citādi, tad domājām no tā atteikties vispār. Tomēr vairāki mūsu iekšējās diskusijas dalībnieki šo jautājumu vēlējās atstāt un formulēt tieši šādi. Iemesls tam ir gan izteikumi, gan citāti atsevišķās grāmatās, kur bezgrēcīguma jautājums tiek uzsvērts. Tādēļ jautājumu formulējām ļoti tieši.

Vairāk nekā 10 procenti aptaujāto (ņemot vērā arī daļu no citām atbildēm) tic, ka cilvēks var kļūt bezgrēcīgs, savukārt vairāk nekā divas trešdaļas ir pārliecinātas, ka nē. Kā jau varēja gaidīt, ļoti daudzi izvēlējās atbildēt plašāk.

Lūk, vairums respondentu komentāri pie pēdējā aptaujas jautājuma:
 • Jā, kad Jēzus nomazgā, bet ne saviem spēkiem vai savu darbu dēļ.
 • Tikai un vienīgi Kristus spēkā, un tikai tik ilgi, kamēr pilnīgi viss ir pakļauts Dieva gribai, bet tas ir iespējams.
 • Izvēlēties nedarīt grēku tas ir iespējams, bet pārvērst savas grēcīgās miesas par svētām, to gan nevaram.
 • Katrs uz šīs zemes ir grēkojis (izņemot Jēzu), bet ikvienam ir iespēja nožēlot savus grēkus, atmest savu veco dabu un pieņemt Kristu savā sirdī, tad sākas jauns dzīves posms, kad Kristus dzīvo tevī. Tikai tad ir iespējams negrēkot. Uz to arī Bībele aicina.
 • Nē, bet mazāk grēkot gan var iemācīties. Mazināt savu ļaunumu. Visi ir nāvi pelnījuši.
 • Dievs var un vēlas dot uzvaru pār atsevišķiem grēkiem, taču no grēcīgās dabas tiksim atbrīvoti tikai Jēzus otrās atnākšanas laikā!
 • Vispirms jāformulē, kas ir bezgrēcīgs stāvoklis, kas vispār ir grēks. Ja skatāmies pēc kaut kādām morāles vadlīnijām, kas vada sabiedrību, tad noteikti neviens nav bezgrēcīgs. Atmetot sab.morāles normas, indivīdam ir iespējams sasniegt bezgrēcīgu stāvokli. Tam es ticu gan.
 • Uz mirkli pēc kristībām.
 • Jautājums diezgan nekorekts, un, atbildot pozitīvi, var aizbraukt auzās - jāsaka tā - Kristus spēkā var visu - pats Kristus to dzīvojot uz zemes it to pierādījis - Galatiešiem 2 nodaļa 20-21.
 • Šis jautājums man nav līdz galam skaidrs. Cilvēcīgi saviem spēkiem tas nav izdarāms, mēs katru dienu klūpam, bet mēs varam griezties pie sava Glābēja, kas mums piedod un šķīsta, un ietērpj baltās drānās, bet, šķiet, tas ir tik īslaicīgi, līdz mēs novēršam savas acis no Glābēja un atkal krītam.
 • Esiet pilnīgi, kā jūsu Debesu Tēvs ir pilnīgs. (Mt.5:48); Bet, sekodami Svētajam, kas jūs aicinājis, topiet arī paši svēti visā dzīvošanā, jo ir rakstīts: esiet svēti, jo Es esmu svēts. (1Pēt.1:15-16) Ir vēl citas rakstvietas, kas par to runā. Kādēļ par to tiek runāts, ja tas nav iespējams? No otras puses, ja tas ir iespējams, kāpēc tik daudzi no mums mokās neizsmeļamā vainas apziņā, ka viņi nekad nav pietiekami tuvi ar Dievu, nekad nav pietiekami nožēlojuši grēkus, lai sasniegtu šādu stāvokli? Šis ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums, kas katram kristietim ir jāsaprot. Es to esmu sapratusi tā. Mēs ESAM aicināti uz svētu dzīvi, tas ir nepārprotami skaidri atklāts Dieva Vārdā. Bet tikpat skaidri ir arī pateikts, ka mēs esam pīšļi. (1.Mozus 1. nodaļa), ka mūsu taisnība ir kā sārņains tērps (Jesajas 64:6), ka mēs visi esam grēkojuši, nav neviena taisna (Romiešiem 3:23). Mēs esam grēcinieki, visu mūžu tādi būsim, un grēka alga ir nāve, un visi cilvēki līdz šim ir miruši, tas nozīmē, ka visi tiešām ir grēcinieki. BET labās ziņas ir tās, ka Jēzus ir nācis mūs atbrīvot no grēka (Jāņa 3:16), Viņš mums ir piedevis (Ps. 103:10-13) un darījis mūs tīrus, šķīstus, svētus (Jesajas 61:10). Mēs esam bez grēka, ja ļaujam Kristum mūs šķīstīt un mūsos iemājot (Jāņa 15:4-7), tad nav iespējams, ka mēs esam grēcīgi, jo Kristus ir bez grēka! Vai tad mēs uzdrošinātos apgalvot, ka Tas, Kas mājo mūsos, kļūst grēcīgs, tādēļ ka mēs tādi esam? Noteikti nē! Gluži otrādi, Kristus apsolījis mūs šķīstīt, ja Viņš mājos mūsos, tas nozīmē, ka ar Kristu, Viņa upura spēkā, Viņa nopelna dēļ mēs esam bezgrēcīgi. Nevis tādēļ, ka mēs kaut kā to spētu sasniegt, bet gan tādēļ, ka ar mani ir Kristus.
 • Jo tuvāk cilvēks nāk Kristum, jo grēcīgāks viņš kļūst savās acīs. Svēts un bezgrēcīgs saprotu kā divus atšķirīgus jēdzienus.
 • Pats noteikti nevar. Tomēr mums ir cerība - mēs varam pretendēt uz Kristus bezgrēcību. Tomēr Jēzus mūs aicina dzīvot svētu dzīvi, un, es ticu, ja esam savienoti ar Viņu, to ir iespējams veikt.
 • Domāju, ka nē, ja vien Dievs atkal cilvēka izskatā nonāktu uz zemes.
 • Tikai lūgšanas spēkā.
 • Cilvēks var izvēlēties būt ciešās attiecībās ar Dievu
 • Ir rakstīts, ka jums jātop svētiem
 • Tas ir Jēzus darbs mūsos, mūsu daļa ir pēc tā ilgoties, nevis samierināties, ka esmu grēcinieks, nav ko censties.
 • Nevar kļūt bezgrēcīgs, bet ir jātop šķīstītam no grēkiem, ko Dievs uzrāda. Grēku nožēla un apziņa, ka Dievs visu uztur, visu dod un arī glābj, ja cilvēks tic un ļaujas šim procesam!
 • Savas dzīves laikā esmu saticis dažus cilvēkus, kuri apgalvo, ka esot sasnieguši šo stāvokli. Pēc šādas sastapšanās man vairāk patīk suņi nekā šie personāži.
 • Ja attiecības ar Jēzu ir ļoti, ļoti ciešas, var būt, ka var.
 • Mēs esam piedzimuši grēcīgā miesā. Tātad nevaram kļūt pilnīgi bezgrēcīgi. Un tomēr KRISTUS SPĒKĀ Dievs mūs aicina: "Esiet svēti, kā arī jūsu Debesu Tēvs ir svēts." Dievs to neteiktu, ja tas nebūtu iespējams. "Nu manī dzīvo Kristus, ne es." saka Pāvils. Un tas ir veids, kādā IR IESPĒJAMS dzīvot, nedarot grēku, dzīvot BEZ grēka.
 • ,,Nav neviena, kas dara labu, it neviena"' un ,,Svētajiem, kas esat aicināti...."' Domāju- Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem, esam Viņa atpirkti grēcinieki un reizē arī ,,svētie''- Dieva draugi un darba biedri
 • Bībelē rakstīts: nav bezgrēcīga cilvēka neviena
 • Pilnīgi bezgrēcīgs cilvēks būs, tikai atnākot Kristum, Pāvils par to runā...
 • Jā, kad Jēzus viņam ir piedevis, tad viņš ir bez grēka
 • Domāju, šis ir gala laiks, tāpēc nosacīti-jā, ja spējam pilnībā iegremdēties Kristū un, ja ticam Vārdam, ka beigu galā arī patiesības "atziņas vairosies"
 • It kā nē. Bet, esot kopā ar Kristu, vari būt svēts.
 • Mums, latviešu atlikuma draudzei, ir lielā iespēja atmaskot pāvestu, kad viņš ieradīsies Rīgā, un pieprasīt, lai viņš parāda cepures iekšpusi.
 • Cilvēkam pašam tas nav pa spēkam.
 • Dieva spēkā var negrēkot, bet te, uz zemes, mēs pilnīgi kļūt nevaram.
 • Ja pieņemam Jēzu Kristu par mūsu Glābēju, Pestītāju, tad Dievs mūs redz caur Kristus taisnību.
 • Var negrēkot, bet paliek grēcīgs.
 • Cilvēkam, kamēr dzīvo uz zemes, ir grēcīgā daba, bet Bībeles aicinājums Kristus asiņu nopelnā un grēka nožēlā tiekties uz svētu dzīvi-atstājot katru grēku, jo Kristus ir svēts .Pamatojoties- stāv rakstīts.
 • Tādi noformulētam jautājumam grūti atbildēt.
Jāatzīst, visvairāk komentāru bija par to, ka Kristus spēkā cilvēks var negrēkot. Tomēr nav šaubu, ka absolūtais vairums bezgrēcīgai dzīvei šajā pasaulē netic.
Nekādas likumsakarības pēc citiem kritērijiem, sadalot respondentus pa grupām, mēs neatklājām.
Dalīties Google Plus

VA redakcija:

"Vēstis adventistiem" ir neatkarīga Septītās dienas adventistu izveidota platforma, lai ziņotu par norisēm adventistu draudzēs Latvijā un pasaulē, kā arī notikumu tendencēm sabiedrībā.
Mēs ļoti priecātos, ja Tu, mūsu lasītāj, sāktu ar vien vairāk domāt - kas, kā un kapēc?
  Blogger komentāri
  Facebook komentāri

0 comments :

Komentāra publicēšana