Kas ir adventistu draudze? Aptaujas analīze – 4.daļa

Lai gan pašreizējā Vispasaules Adventistu baznīcas vadība Ģenerālkonferencē uzsver, ka šī nav tikai vēl viena konfesija, bet īpaša, pravietiski pasludināta kustība, šķiet, lielā daļā draudzes locekļu šis apgalvojums nerezonē. Vairums adventistu Latvijā ir krietni pieticīgāki savā novērtējumā.

Latvijā veiktajā adventistu aptaujā uzdotais jautājums bija: Vai uzskatāt Adventistu draudzi par Atklāsmes grāmatā pravietoto Atlikuma draudzi. 44 procenti adventistu tā domā. 26 procenti tam nepiekrīt. Ar mazliet plašāk izskaidrotām šaubām skepsi līdzdala vēl gandrīz 15 procentu respondentu. Bet 19 procentiem bija grūti atbildēt uz šo jautājumu.

Adventistu pionieri 19.gadsimtā saskatīja norādes uz savas kustības izcelsmi Atklāsmes grāmatas pravietojumos. Šo izpratni atbalstīja E.Vaita. Tāpēc nav brīnums, ka šo domu vairāk atbalsta tie, kas vērtē E.Vaitu kā pravieti. Taču arī šajā gadījumā mazāk nekā 60 procenti uzskata Adventistu draudzi par pravietoto atlikumu. Apmēram katrs piektais no E.Vaitas atbalstītājiem šai domai nepiekrīt. Un vēl tikpat daudzi šaubās. Šajā grafikā ņēmām vērā tās atbildes, kuras iekļautas zem apzīmējuma “Citi”

Krietni pretēja aina vērojama to vidū, kas neatzīst E.Vaitu par pravieti. Tikai 10 procenti no šādiem respondentiem uz mūsu jautājumu atbildēja pozitīvi, savukārt noraidoši atbildēja 68 procenti.

Dalījums pēc vecuma aptaujā nekādas likumsakarības neuzrādīja. Vienīgi to, ka jaunākā paaudze biežāk uz jautājumu atbildēja ar vārdu „nezinu”. Nelielas nianses atklājās, ņemot vērā respondentu vecāku ticību. Tie, kas ir dzimuši adventistu ģimenē un tātad ir adventisti vismaz otrajā paaudzē, par adventistu draudzes pravietisko misiju ir nedaudz skeptiskāki nekā tie, kam nav adventistu saknes. Vairāk nekā 20 procentu no šiem adventistiem atbildēja uz jautājumu noraidoši.
Jāatzīst, šis bija jautājums, uz kuru daudzi izvēlējās atbildēt plašāk. Lūk, daļa no atbildēm, kuras iekļaujas zem vārda „cits”:
– Arvien vairāk nonāku pie idejas, ka katram vēstures laikmetam ir savi Dieva Vēsts sludinātāji, un pašlaik izskatās, ka mūsu draudze ir saslimusi ar lepnības garu un var gadīties, ka Dievam ir arī citi vēstneši, jo mēs esam "ieciklējušies" uz saviem "jājamzirdziņiem" un dažreiz noniecinām citas ne mazāk svarīgas Dieva Vēsts sadaļas.
– Atlikuma draudze ir tā, kas tur Dieva baušļus un Jēzus liecību. Te var būt arī adventistu draudzes locekļi.
– Atlikumā būs cilvēki no dažādām draudzēm
– Adventistu draudze kā institūcija ir atlikums, tas tomēr nenozīmē, ka tad, ja esi adventists, tad piederi uzticīgajam atlikumam. Uzticīgo atlikumu veido visi cilvēki, kas ir pieņēmuši Jēzu kā savu Pestītāju.
– Daļēji - atlikuma draudzei nebūs struktūras/organizācijas kā tādas
– DIEVS pats apvienos savu draudzi, ne cilvēki Domāju, ka neesam vienīgais atlikums
– Domāju, ka visās draudzēs ir Dieva bērni, arī adventistu - tādi ir un nav.
– Man labāk patīk versija, ka "manas avis ir visur". Negribētos ticēt, ka piederība konkrētai draudzei ir glābšanas stūrakmens. Atbildība gan lielāka...
– Tā vajadzētu būt, bet, jo vairāk par to domāju, jo vairāk saprotu, ka cilvēki ir ar dažādām uztveres spējām un dažādu '"smadzeņu konfigurāciju", un, man šķiet, ir neiespējami gribēt, lai visi domā un garīgas lietas uztver vienādi. Arī Bībeli lasot, katrs to uztver un interpretē saskaņā ar kādam Augstākam vien zināmiem parametriem, tāpēc es teiktu, ka Atlikuma draudze ir tie cilvēki, kas godīgi, pēc labākās sirdsapziņas, lasot Bībeli ar atvērtu prātu, pauž un izdzīvo Kristu.
– Uzskatu un ļoti ceru, ka adventistu draudzes locekļi atspoguļo Kristum līdzīgās īpašības tādā mērā, ka mūsu draudzi var saukt ja ne par Atlikuma draudzi, tad vismaz lielāko daļu draudzes locekļu var pieskaitīt "atlikumam".
– Uzskatu, ka SDA ir DOTA visa gaisma, tikai daudz kas ir atstāts novārtā
– Visa draudze? Nē. Daļa no draudzes, ļoti iespējami, bet tas ir individuāli.
Jāpiebilst, ka Latvijas adventistu skepse par sevi kā atlikumu nav nekas unikāls. Arī citviet pasaulē aina ir līdzīga. ASV tikai 40 procenti adventistu pilnībā piekrīt domai, ka Adventistu draudze ir pravietotais atlikums (http://www.adventistresearch.org).

Aptauja Lagvijas draudzēs tika veikta laika posmā no 21.aprīļa līdz 4.maijam.
Par pašu aptauju un tās metodoloģiju vairāk lasiet šeit: "Kam mēs ticam? Adventistu aptauja Latvijā"
Dalīties Google Plus

VA redakcija:

"Vēstis adventistiem" ir neatkarīga Septītās dienas adventistu izveidota platforma, lai ziņotu par norisēm adventistu draudzēs Latvijā un pasaulē, kā arī notikumu tendencēm sabiedrībā.
Mēs ļoti priecātos, ja Tu, mūsu lasītāj, sāktu ar vien vairāk domāt - kas, kā un kapēc?
    Blogger komentāri
    Facebook komentāri

0 comments :

Komentāra publicēšana