Kā jau esam ziņojuši, Adventistu baznīcas Ģenerālkonferences sekretariāts ir izplatījis dokumentus par baznīcas vadību un vienotību:


Tātad ir divi dokumenti, kuri tiks apspriesti Gada sanāksmē, kas sāksies šajā nedēļas nogalē (2016.g.oktobris).
Tie varētu būt par pamatu, lai vērstos pret tām draudžu savienībām un ūnijām, kuras solidarizējušās ar sievietēm ordinācijas jautājumā.
Dokumenti ir apjomīgi, lai tos tulkotu.
Taču pazīstamais adventistu teologs Džons Paulīns, kuru daudzi augstu vērtē arī Latvijā, savā Facebook lapā ir pievērsis uzmanību analīzei, kuru veicis žurnāla “Spectrum” redaktors Džareds Raits.
Dž. Paulīns to ir nodēvējis par visdetalizētāko analīzi, kāda šobrīd ir pieejama.
Respektējot šo vērtējumu, piedāvājam arī VA lasītājiem Dž Raita publicēto rakstu vietnē spectrummagazine.org

Septītās dienas adventistu Ģenerālkonferences (ĢK) sekretariāts ir izdevis apspriešanai radikālu dokumentu par baznīcas nolikumu un autoritāti pirms 2017. gadā paredzētās Gada sanāksmes. ĢK Izpildkomitejas amatpersonas ir apkopojušas dažādus pētījumus un rakstus no ĢK arhīva, statistikas un pētniecības biroja 50 lappušu garā dokumentā ar nosaukumu “Pētījums par Baznīcas pārvaldi un vienotību”.

Dokumentā ir apvienoti fragmenti no Bībeles, Elenas Vaitas rakstu citāti, kā arī izraksti no Septītās dienas adventistu vēstures. Tā galvenais nolūks ir “informēt un pareizi ievirzīt draudzi Septītās dienas adventistu mācītāju ordinēšanas jautājumos”. Dokumentā ir iestrādāta tik ļoti asa kritika, ka tā burtiski padara par "dēmonu apsēstām" vairākas baznīcas aptvertās teritorijas visā pasaulē.

ĢK sekretariāts ir izplatījis šo dokumentu un īsu kopsavilkuma dokumentu visiem izpildkomitejas locekļiem, kuri tiks lūgti to apstiprināt komitejas otrajā tikšanās reizē kopš 2015. gada ĢK sesijas Sanantonio, Teksasā. Šīs sesijas laikā delegāti nobalsoja pret to, lai atļautu brīvi ordinēt sievietes savu divīziju aptvertajās teritorijās. Kopš tā laika ir notikušas vairākas atšķirīgas mācītāju ordinēšanas prakses, par mācītājām joprojām tikušas ordinētas arī sievietes, kas izraisījis ĢK vadībā lielu satraukumu. Abi minētie ĢK dokumenti ir atbilde uz ordinēšanas prakses atšķirībām divīzijās.

50 lappušu garo dokumentu var izteikt 20 apgalvojumos, kas izriet no teksta:

 1. Septītās dienas adventistu baznīcas Ģenerākonference ir Dieva augstākā autoritāte virs zemes.
 2. Kristus ir devis baznīcai “neierobežotu varu”, un, kad tiek pausts visas baznīcas, nevis tikai individuāls viedoklis, tad nav nekādu attaisnojumu pretoties visu ticīgo kopējai autoritātei.
 3. Vienotība ir viena no svarīgākajām Septītās dienas adventistu baznīcas doktrīnām, to var sasniegt, pakļaujoties augstākai organizatoriskajai vienībai, proti, Ģenerālkonferencei.
 4. Septītās dienas adventisti ir vienoti Kristū, kopējā Bībeles izpratnē, ticības izplatīšanā, kopīgā iknedēļas sabatskolas izpētē, pakļaujoties pasaulplašajai organizatoriskajai struktūrai, draudzes kārtībai un nolikumam, par kuru savstarpēji vienojas.
 5. Ģenerālkonferences nolikums (Working Policy) ir instruments, ar kuru baznīca veicina vienotību un misijas darbu (vēl jo vairāk kopš 2015. gada balsojuma pret ordināciju ĢK sesijā).
 6. Paziņojumi un citas darbības, kas ir apstiprinātas ĢK sesijā vai ĢK Izpildkomitejā, ir uzskatāmas par noteiktu Baznīcas kārtību.
 7. ĢK Izpildkomiteja ir deleģējusi visām ūnijām atbildību ordinēt atbilstoši baznīcas noteiktajai kārtībai.
 8. Baznīca (t.i. ĢK) ir noteikusi ordinēšanas kritērijus kopš 1879. gada.
 9. Draudzes var praktizēt dažādību, bet tikai tad, ja augstākais pārstāvniecības orgāns ir tam piekritis.
 10. Draudžu struktūras un draudzes locekļu pārstāvniecības ietekmē baznīcas augstākās struktūrvienības. Tomēr tas nozīmē to, ka tām ir jāakceptē kolektīvi pieņemtie lēmumi.
 11. Strikta pakļaušanās Nolikumam tiek pieprasīta no “visām organizācijām jebkurā pasaules daļā”.
 12. Nevienā pasaules daļā nedrīkst ignorēt lēmumus, kuri ir pieņemti Baznīcas struktūras augstākajos līmeņos ar plašāku ietekmi. Vietējā lauka statuss nenozīmē autonomu, pastāvīgu struktūru, bet tai ir uzticēts pārstāvēt kopējo izpratni.
 13. Vienpusēja rīcība svarīgos jautājumos ir pretrunā ar bībelisko modeli un iedibināto Adventistu baznīcas praksi. Citādi tā ir sātaniska rīcība.
 14. Ordinācija ir kvalitatīvi atšķirīga no licencēta jeb palīgmācītāja darba.
 15. Ģenerālkonferences sesijas lēmums nepārprotami aizliedzis sieviešu ordināciju, tas ir vēlreiz apstiprinājis divu citu Ģenerālkonferences sesiju līdzīgus lēmumus.
 16. Mācītāju apliecība ir pagaidu, ordinācija ir pastāvīga (izņemot gadījumus, kad mācītāji tiek disciplinēti).
 17. Pieņemtie lēmumi darboties tikai ar mācītāju apliecību (bez ordinācijas) ir pretrunā ar lēmumiem, kādus pieņēmusi Ģenerālkonferences izpildkomiteja un Ģenerālkonferences kongresi.
 18. Tāpēc ka ordinācija ir baznīcas atzīts dievišķs aicinājums, no tās nevar atteikties personīgu impulsu vadīts.
 19. Ordinēti mācītāji nevar atteikties no ordinācijas, proti, kļūt par palīgmācītājiem jeb neordinētiem mācītājiem, un ja viņi kvalificējas ordinēta mācītāja amatam, tad viņiem to ir jāsaņem, nevis jādarbojas bez tās. Ģenerālkonferences nolikums nepieļauj šādu iespēju.
 20. Ģenerālkonferences pieņemtajā nolikumā var veikt izmaiņas, un noteiktos apstākļos var rīkoties citādi, taču tam nepieciešamas konsultācijas un jāpanāk vienprātība.
Dokumentā ir 88 atsauces uz Bībeles rakstvietām. Divpadsmit reizes tie ir tieši Rakstu citāti. Vēl dažās vietās ir īsi izvilkumi no Bībeles tekstiem. Vairākumā gadījumu ir tikai pieminētas Bībeles grāmatas, nodaļas un panti, tos necitējot. Nevienā no šīm 88 atsaucēm Bībeles teksti nav publicēti to pilnajā kontekstā.

Elenas Vaitas raksti dokumentā pieminēti 189 reizes. Dokumentā ir 187 atsauces, no kurām 118 gadījumos citēti Elenas Vaitas raksti. Gari viņas rakstu citāti iekļauti pašā dokumentā.
Ņemot vērā specifisko valodu, kāda dokumentā lietota, lai nonāktu pie izteiktajiem apgalvojumiem, šķiet, ka tieši pakļaušanās vadītājiem tiek uzskatīta kā ļoti svarīga. Draudzes struktūras, kas nerīkojas saskaņā ar šī dokumenta ideālu, tiek attēlotas kā sātana ietekmētas.

Šeit ir uzskaitīti termini, cik bieži tie parādās šajā dokumentā:
Draudzes kārtība: pieminēta 127 reizes
Ģenerālkonference – 122 reizes
Vadītāji – 109 reizes
Kristus – 108 reizes
Izpildkomiteja (Padome) – 78 reizes
Personīgā izpratne pret kopējo izpratni – 54 reizes
Draudzes misija – 30 reizes
Evaņģēlijs – 29 reizes (16 reizes tiek runāts par evaņģēlija kalpošanu, 7 reizes ir atsauces uz grāmatu vai rakstu virsrakstiem, 1 atsauce uz “mūžīgo evaņģēliju”)
Vienpusēja pieeja – 27 reizes
Reglaments – 21 reize
Pakļaušanās – 14 reizes
Atteikšanās – 14 reizes
Sātans – 12 reizes
Pieprasīt (ieskaitot “stingri pieprasīt”) – 10 reizes
Saistoši – 6 reizes
Pienākums – 6 reizes
Mandāts – 5 reizes
Atbilstība – 4 reizes
Paklausīt – 2 reizes
Atlikt – 2 reizes
Ļaunie spēki – 2 reizes
Atteikšanās – 1 reize

Dokuments ir raisījis dažādas reakcijas, tostarp arī stingru nosodījumu par tajā pausto daudzu baznīcas struktūru burtisku demonizēšanu. Dokumenta 33. lappuse iedziļinās Elenas Vaitas citātos par to, ko viņa raksturoja kā ļaunos spēkus, un tad attiecina tos uz baznīcu vienībām, kas uzsākušas sieviešu ordināciju: “Elena Vaita skaidri apliecina,” teikts dokumentā, “ka vienpusēja rīcība var rasties ne tikai no neatkarīgas domāšanas, bet dažreiz arī no ļauno spēku ietekmes.”

Dokuments konkrēti un vairākkārt piemin Kalifornijas adventistus, kas 1870. un 1880. gadā izcēlās ar neatkarīgu domāšanu, un pauž pārliecību, ka tos ietekmējis sātana spēks. (2012. gada augustā Klusā okeāna konferenču ūnija (PUC), kas atrodas Kalifornijā, nobalsoja atļaut sieviešu ordināciju, neraugoties uz Ģenerālkonferences prezidenta Teda N. C. Vilsona personisku aicinājumu to nedarīt.)

Runājot par 19. gadsimta adventistiem Kalifornijā, dokuments citē Elenas Vaitas pamācību:
Viņa brīdina, ka “tie, kas . . . nestrādā pie mērķu un rīcības harmonijas ar pārējiem, patiesi dara sātana darbu, nevis Dieva darbu,” un turpinās līdzīgā garā: “Tie ir ienaidnieka maldi, ka cilvēks var atdalīties no pārējās miesas un strādāt neatkarīgi, un domāt, ka viņš dara Dieva darbu.”
Maz slēptās apsūdzības, ka tās organizatoriskās struktūras, kas ir ordinējušas sievietes, ir zem sātana ietekmes, likušas kritiski izteikties vienam mācītājam Kalifornijā.“Nekad neklājas uzskatīt kādu, kurš uzvedas vai domā citādi nekā jūs, par sātana ietekmētu,” raksta Trevans Osborns, Azure Hills draudzes palīgmācītājs Kalifornijā.

Osborns raksturo dokumenta valodu kā “toksisku, manipulatīvu, piespiedu un visos līmeņos šausminošu”. Viņš aicinājis pilnībā noraidīt šādu ķengājošu valodu. “No sirds pieņemsim viens otru kā Dieva bērni, kas vienkārši cenšas darīt to, ko mēs katrs uzskatām par pareizu,” viņš saka.

Dažiem dokuments atgādinājis prezidenta kandidātu pirmsvēlēšanu kampaņu Savienotajās Valstīs. Facebook grupā, kas izveidota, lai atbalstītu sieviešu ordināciju adventismā, Čerija Ešloka raksta:
ĢK saka: mēs izpildām Dieva gribu attīrīt un aizsargāt baznīcu. Es šajos vārdos dzirdu [izsakoties ar pašreizējā lielā domātāja un augošās starptautiskās politiskās zvaigznes vārdiem]: “Ticiet mums! Mēs esam vienīgie, kas var glābt baznīcu un atkal to padarīt lielu. Tā ir brīnišķīga lieta!”
Citi, kas piekrīt dokumentā rakstītajam, jautā par to, kādi būs baznīcas nākamie soļi. Mičiganas draudžu savienības mācītājs Ričards P. Mendoza, atbildot uz publicēto dokumentu „Adventist Review” mājas lapā, raksta:
Mums tikai jārīkojas un jāsauc opozicionārus pie atbildības, un jāpiedāvā viņiem vai nu pakļauties organizācijas GRIBAI, kas izteikta Ģenerālkonferences 2015. gada sesijā, vai arī šos draudzes locekļus vai draudzes jāizslēdz no sadraudzības, jānomaina baznīcas vadītāji, kuri nepakļausies, un jāatbalsta Vispasaules baznīcas lēmums.
Dalīties Google Plus

VA redakcija:

"Vēstis adventistiem" ir neatkarīga Septītās dienas adventistu izveidota platforma, lai ziņotu par norisēm adventistu draudzēs Latvijā un pasaulē, kā arī notikumu tendencēm sabiedrībā.
Mēs ļoti priecātos, ja Tu, mūsu lasītāj, sāktu ar vien vairāk domāt - kas, kā un kapēc?
  Blogger komentāri
  Facebook komentāri

0 comments :

Komentāra publicēšana