Bībeles studiju autors apgalvo – tas nav viņa rakstītais teksts

Denis Fortin – professor of Historical Theology
Šajā ceturksnī Adventistu baznīcā Bībeles studijas veltītas vienotības tēmai. Kā rakstīts palīgmateriālu grāmatiņā, tēmas autors ir teoloģijas profesors Deniss Fortins. Tomēr profesora publiskās atklāsmes pagājušajā nedēļā izgaismojušas virtuvi, kas parasti lasītāju acīm paliek apslēpta. Proti, baznīcas atbildīgie redaktori autora rakstīto “piefrizē”, lai pārliecinātos, ka rakstītajā nav kādas, viņuprāt, ģeķīgas domas.

Acīmredzot, šajā reizē labojumi bijuši tik būtiski, ka profesors nav spējis klusēt. Sociālajos tīklos Fortins raksta, ka redaktori viņa sākotnējā tekstā ir veikuši daudz izmaiņu, bet pagājušās nedēļas 17.oktobra tekstu vairs nevar uzskatīt par viņa rakstīto. Savā Facebook profilā, kurā viņš visus iepriekšējos gadus nebija ierakstījis nevienu savu rakstu, viņš šajās dienās ir publicējis 17.oktobra oriģinālo tekstu.

Piedāvājam arī VA lasītājiem vispirms izlasīt “korektēto” tekstu un pēc tam profesora rakstīto oriģinālu.
Tēmas nosaukums: VIENOTĪBA STARP KRISTIEŠIEM

Oficiāli publicētais teksts:
  Izlasi Mk 9:38–41 un Jņ 10:16. Ko Jēzus atbilde apustulim Jānim māca mums par izslēgšanu un ātriem spriedumiem, kurš ir vai nav patiess Jēzus sekotājs?
  Septītās dienas adventisti sliecas saprast Jēzus lūgšanu Jāņa 17. nodaļā kā tādu, kas tiešā veidā attiecas uz viņu konfesijas vienotību. Mums ir jābūt vienotiem kā draudzei, lai piepildītu savu misiju līdzdalīt triju eņģeļu vēsti pasaulei. Par šo ir maz strīdu. Bet kā ir ar vienotību ar citiem kristiešiem? Kā mums ir jāizturas pret viņiem tā gaismā, ko Jēzus bija lūdzis?
  Nav šaubu, mēs ticam, ka Dievam ir uzticami cilvēki citās draudzēs. Pie tam Bībele mums skaidri ziņo, ka Dievam ir uzticīgi cilvēki pat Bābelē: “Izejiet, mani ļaudis, no tās, lai jūs nebūtu līdzdalīgi viņas grēkos un nesaņemtu viņas sodību” (Atkl 18:4). Vienlaikus mēs zinām, ka saskaņā ar Atklāsmes grāmatu starp tiem, kas apliecina Kristus vārdu, notiks liela atkrišana un ka pēdējās dienās daudzi viltus kristieši apvienosies cits ar citu un ar valsts varu, lai īstenotu vajāšanas, kas tēlaini aprakstītas Atkl 13:1–17. Tāpēc adventisti vienmēr ir bijuši ļoti uzmanīgi attiecībā uz ekumēnisko kustību aicinājumiem par vienotību ar citām baznīcām.
  Kā tad mums vajadzētu attiekties pret citām konfesijām? Elena Vaita par septītās dienas adventistu draudzes sadarbību ar citiem kristiešiem vismaz šajā konkrētajā situācijā raksta šādi: “Kad cilvēks pakļauj savu gribu Dieva gribai, Svētais Gars ietekmēs to cilvēku sirdis, kam Viņš kalpo. Man rādīja, ka mums nevajadzētu izvairīties no kristīgo sieviešu atturības apvienības darbiniecēm. Apvienošanās ar viņām pilnīgas atturības jautājumā neizmainīs mūsu pozīcijas attiecībā uz septītās dienas ievērošanu, un mēs varam parādīt, ka vērtējam viņu pozīcijas atturības jautājumā. Atverot durvis un aicinot apvienoties ar mums atturības jautājumā, mēs nodrošinām viņu palīdzību, un, apvienojoties ar mums, viņas dzirdēs jaunas patiesības, ko Svētais Gars gaida, kad varēs ielikt viņu sirdīs.” (“Welfare Ministry”, 163. lpp.)
  Lai gan viņa runāja par konkrētu jautājumu konkrētā laikā, viņa atklāj principu, ko mēs varam ievērot sadarbībā ar citiem kristiešiem, īpaši apvienojoties konkrēta mērķa vārdā. Pirmkārt, mēs varam strādāt kopā ar viņiem sabiedrības interesēs. Otrkārt, ja mēs apvienojamies ar viņiem, mums to vajadzētu darīt veidā, kas nepakļautu kompromisam mūsu ticību un praksi. Treškārt, mēs varam un mums vajadzētu izmantot šo “vienotību”, lai līdzdalītu citiem dārgās patiesības, ar kurām mēs varam būt svētīti.
Autora rakstītais teksts:
  Septītās dienas adventisti labprāt skaidro, ka Jēzus lūgšana Jāņa 17.nodaļā attiecas uz vienotību viņu konfesijā. Mums ir jābūt vienotiem kā draudzei, lai piepildītu mūsu misiju līdzdalīt trīs eņģeļu vēsti pasaulei. Bet vai šo lūgšanu var attiecināt uz visu kristietību? Vai Jēzus lūdza par visu kristiešu vienotību, kas viņu kādreiz sauks par savu Glābēju?
  Izlasiet vēlreiz Jāņa 17:3-7 un tad Jāņa 8:31 un 32. Kādus divus principus Jēzus deva kā vispārējās vienotības pamatu?
  Attiecības starp dažādām kristiešu grupām ir ļoti sarežģīts jautājums. Līdzīgi daudzām citām baznīcām, arī Ortodoksālie kristieši ir mēģinājuši saprast citas kristīgās baznīcas un to, kā izturēties pret tiem kristiešiem, kam nav tāda pati pārliecība kā viņiem. Vienkāršs paziņojums izsaka viņu izpratni par to, cik sarežģītas ir kristiešu attiecības: “Baznīca esam mēs, bet mēs neesam 100 procenti pārliecināti par jums- pārējiem.” – John A. Radano, ed., Celebrating a Century of Ecumenism, (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2012), 15.lpp.
  Izskatās, ka arī Jēzus mācekļi nebija pārliecināti par citiem, kas sevi sauca par Jēzus sekotājiem, tomēr nepiederēja Viņa mācekļu iekšējai grupai.
  Izlasiet Marka 9:38-41 un Jāņa 10:16. Ko Jēzus atbilde apustulim Jānim māca mums par pārliecību, ka mēs esam pārāki par citiem, un mūsu ātrajiem spriedumiem, kurš ir patiesais Jēzus sekotājs?
  “Nedrīkstēja atstumt nevienu, kas kaut kādā veidā izrādīja draudzību pret Kristu. Daudzus dziļi aizkustināja Kristus raksturs un Viņa darbs, un sirdis atvērās ticībā Viņam, bet mācekļiem, kas nespēja izprast motīvus, vajadzēja būt uzmanīgiem, lai šīm dvēselēm nelaupītu drosmi. Kad Jēzus pats pie viņiem vairs nebūs un darbs tiks atstāts viņu rokās, tie nedrīkstēs turēt sevī šaursirdīgu noslēgtības garu, bet mācekļiem jāatklāj tā pati visaptverošā līdzjūtība, ko tie redzēja savā Mācītājā. Tas, ka kāds visās lietās nepielāgojas mūsu personīgajām domām vai uzskatiem, nedod mums tiesības aizliegt šim cilvēkam strādāt Dieva labā.” E.Vaita. Laikmetu ilgas, 358.lpp (1997.gada latviešu tulkojums)
Dalīties Google Plus

VA redakcija:

"Vēstis adventistiem" ir neatkarīga Septītās dienas adventistu izveidota platforma, lai ziņotu par norisēm adventistu draudzēs Latvijā un pasaulē, kā arī notikumu tendencēm sabiedrībā.
Mēs ļoti priecātos, ja Tu, mūsu lasītāj, sāktu ar vien vairāk domāt - kas, kā un kapēc?
  Blogger komentāri
  Facebook komentāri

0 comments :

Komentāra publicēšana