Sieviešu un vīriešu līdztiesība baznīcā

Vai visi cilvēki bijuši radīti pēc Dieva tēla un līdzības?
Jautājuma īsā atbilde ir JĀ! “Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja” (1Moz. 1:27). Taču sievietes statuss mainījās pēc grēkā krišanas. Tā tas tiek skaidrots, lai gan civilizācijai vienmēr ir pastāvējusi iespēja izvēlēties starp 1Moz. 1:27 un 1Moz. 3:16.

Sievietes pakārtotais stāvoklis Bībelē tiek pasniegts kā paša Dieva sods par to, ka Ieva ir ēdusi un devusi aizliegto augli Ādamam. Ievas stāvoklis attiecīgi tika pārcelts uz visām sievietēm visos turpmākajos laikmetos. Bībeles tekstu var interpretēt, ka Ievas pazeminātais statuss ir bijis jau pirms krišanas grēkā, kad Ieva tika izveidota no Ādama sānkaula. 1. Mozus 2. nodaļa klāsta, ka Ādamam nebija izdevies atrast palīgu starp visiem dzīvniekiem. Stāsts dod iespaidu, it kā Dievs sākotnēji nemaz nebūtu iecerējis radīt Ievu, bet bija spiests to izveidot šajā bezizejas situācijā, kādā nonāca nabaga Ādams, nespēdams atrast sev nevienu palīgu starp dzīvniekiem. Taču šāda interpretācija ir klajā pretrunā ar vēstījumu iepriekš, ka “vīrietis un sieviete” abi ir radīti pēc Dieva tēla un līdzības (1:27).

Patriarhālo aizspriedumu atmosfērā priekšroka tiek dota otrajai interpretācijai. Jūdu rabīns Rambams saka: “Pirmajam cilvēkam paņēma ribu un iedeva tam verdzeni, lai tā kalpotu viņam.” Bābeles Talmudā ir sacīts: “Bēdas tam, kura bērni ir meitas,” un sieviete tiek dēvēta par nesataisītu matēriju, kuru tās laulātais vīrs izveido sev par “trauku”. Talmuds atklāj sabiedrību, kurā valda vīrieši. Līdzīgi arī Bībelē sieviešu personāži pārsvarā tiek attēloti kā pakārtoti, mazsvarīgi, kuru funkcijas ir tikai bērnu dzemdināšana un mājsaimniecība. Bībeles sievietes maz runā, lai gan tām tiek piedēvēts pļāpīgums. Sievietes tiek pasniegtas kā apgānīšanās un nešķīstības cēlonis (3Moz. 15., Atkl. 14:4), lai gan vīrieši ir bijuši tie, kas Kristu nodeva Pilātam un sita Viņu krustā. Taču teologi ir spējīgi to piesegt ar “vīģes lapu”, sakot: “Tas viss ir tikai tādēļ, ka Ieva deva aizliegto augli Ādamam.”

Kārtība, kāda starp vīriešiem un sievietēm iesākās pēc grēkā krišanas, iepatikās arī tiem, kas sevi dēvē par Jēzus sekotājiem un uzskata, ka arī sievietes ir radītas pēc Dieva tēla un līdzības. Neraugoties uz Dieva apsolījumiem par grēku piedošanu un dievbērnību visiem cilvēkiem, neraugoties uz Kristus vārdiem un vienādu atbildību Dieva bauslības priekšā, sieviešu loma baznīcā tiek nostādīta kā pakārtota. Ja šī situācija tiek apšaubīta, kājās ceļas vīri, kuri, gluži vai tīkodami pēc “pravieša mēteļa”, pasludina sieviešu pakārtoto stāvokli sabiedrībā kā paša Visvarenā noteiktu un brīdina, ka šī pakārtotā stāvokļa apstrīdēšana vai, ak šausmas, neievērošana var izraisīt Dieva dusmas, atnest lielas nelaimes vai pat izraisīt draudzes atkrišanu no patiesības. Vārdu plūdi no runātāju mutēm dažādās konferencēs un kongresos, kur tiek lemts par sieviešu pozīciju baznīcā, tam ir apliecinājums. Sievietes to klausās un saprot, iznākot sanākušo vīru priekšā, un lūdz tos pārtraukt debates, atstājot tām pakārtoto stāvokli, lai mīļotā draudze “neatkristu” no patiesības. Tas notiek pat konfesijā, kur viena no svarīgākajām autoritātēm ir tieši sieviete ar praviešu gara dāvanu!

Starp Kristus mācekļiem evaņģēliju tekstos tiek minēta sieviešu klātbūtne. Kristus ievēroja sievietes ticību, kura 12 gadus cieta no slimības, kas to pieskaitīja pie nešķīstajiem. Kristus ievēroja pagānietes lūgumu, kad tā lūdza Viņu dziedināt viņas meitu. Kristus saruna ar samārieti pie akas un Viņa piedošana laulības pārkāpējai. Sievas bija pēdējās pie kapa Kristus apglabāšanas dienā, un tās bija pirmās pie kapa Kristus augšāmcelšanās dienā. Sievietes bija Kristus augšāmcelšanās liecinieces. Sievas tēls ir draudzes simbols Atklāsmes 12. nodaļā. Kas ir Kristus līgava? Un kāpēc tieši līgava un nevis augsti godāto vīru kolektīvs?

Un ko nozīmē Kristus lūgšana, lai visi būtu viens? Vai tas nenorāda uz Dieva tēla un līdzības atjaunošanu vīriešos un sievietēs? Jo Jēzū Kristū vairs nav ne “ne vīra, nedz sievas, jo jūs visi esat viens Kristū Jēzū” Gal. 3:28.

Atšķirības starp vīrieti un sievieti, protams, ka pastāv: emocionālas, fiziskas, arī sociālas. Cik daudz te ir pārpratumu un anekdošu! Atšķirības ir, taču Jēzū Kristū visi top viens. Kristus patiesi atjauno to, ko bija laupījis grēks, aizspriedumi un tumsonība. Cik svarīgi to ir apzināties tajā sabiedrībā, kuri apgalvo, ka tiecas pēc Jaunās Zemes, kur viss, kas ir bijis, būs pagājis! Cik svarīgi, lai tie, kas apgalvo, ka vēlas pasludināt Jēzu Kristus visai cilvēcei, neliek apklust sieviešu lūpām, kuras no visas sirds vēlas pasludināt glābšanas labo vēsti laikā, kad godātie vīri klusē!

Mācītājs Andris Pešelis (AV 2018.gada maija numurs),
pārpublicēts ar žurnāla „Adventes Vēstis” atļauju.
SaveSave
Sieviešu un vīriešu līdztiesība baznīcā Sieviešu un vīriešu līdztiesība baznīcā Reviewed by VA redakcija on piektdiena, jūnijs 15, 2018 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.